2001 Yokohama


Yokohama

Festival info

Start:

End:

Locations: Yokohama

Hosting member(s)

Programme information

Jury

Yori-Aki Matsudaira, chair
Toshi Ichiyanagi
Jo Kondo
Ichiro Nodaira
Matoko Shinohara
Joji Yuasa

Artistic Committee

Kunitaka Kokaji
Hifumi Shimoyama
Toshio Nakagawa
Masataka Matsuo
Yori-Aki Matsudaira
Seiji Choki
Yukiko Tsubonoh

Concerts

[data entry in progress]

 

(annotated by Frank J. Oteri, in progress)

Locations